Energetika

Energetické dokumenty budov, měření, studie a energetické poradenství EKIS

Energetický Audit

Energetický audit je písemná zpráva, která obsahuje informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách či v energetickém hospodářství a návrh na opatření, která je potřeba realizovat k dosažení energetických úspor.

Co získám z Energetického Auditu

 • konkrétní údaje pro plánování a rozhodování v oblasti energetiky
 • úsporu energií a nákladů podmíněnou úspěšnou implementací výsledků auditu do praxe
 • ověření investičního záměru výstavby energetického zařízení
 • dokument prokazující nevýhodnost splnění energetické náročnosti budovy při jejich větších změnách
 • splnění zákonného požadavku

Energetický audit je písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Energetický audit provedený v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem musí mimo jiné obsahovat:

 • Popis a hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov
 • Návrhy opatření ke snížení spotřeby energií
 • Návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění

Cílem energetického auditu je nezávisle analyzovat stávající stav energetického hospodaření objektu, technologií a zjistit celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor. Navrhnout varianty opatření pro dosažení úspory energie a snížení celkové energetické náročnosti objektu včetně ekonomického zdůvodnění a zlepšení vlivu na životní prostředí. Hodnotí se toky energií, jejich efektivní využití, případné ztráty, zvolené sazby, úroveň regulace, údržby, dodržování provozních řádů atp. Budovy se hodnotí z hlediska tepelně technických a vlhkostních vlastností konstrukcí a z hlediska tepelné stability vnitřního prostředí, jak pro zimní tak letní období.

Povinnost vypracovat energetický audit je vyjádřena v Zákoně č. 406/2000 Sb. v platném znění a mají ji:

 • Organizační složky státu,
  organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace, kterým hodnota celkové roční spotřeby všech vstupních energií přesáhla 1 500 GJ/rok.
 • Právnické a fyzické osoby,
  kterým roční spotřeby energie přesáhla stanovenou hodnotu 35 000 GJ/rok.
 • Pokud je splněn jeden z předcházejících bodů, pak hodnota od níž vzniká povinnost zpracování EA se u budov a areálů samostatně zásobovaných energií stanoví ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby energie.
 • Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy,
  pokud u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy

Energetický Posudek

Energetický posudek je písemná zpráva, která obsahuje informace o posouzení plnění předem stanovených parametrů určených zadavatelem EP včetně výsledků a vyhodnocení.

Co získám z Energetického Posudku

 • konkrétní údaje pro plánování a rozhodování v oblasti energetiky
 • vyhodnocení či úsporu konkrétních parametrů
 • ověření investičního záměru výstavby energetického zařízení
 • splnění zákonného požadavku

Energetický posudek je písemná zpráva, která obsahuje informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem EP včetně výsledků a vyhodnocení.

Energetický posudek provedený v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem musí mimo jiné obsahovat:

 • Účel zpracování podle § 9a zákona 406/2000 Sb.
 • Stanovisko energetického specialisty

Cílem energetického posudku je nezávisle analyzovat stávající stav konkrétních parametrů energetického hospodářství (objekt, areál…) a zjistit možnou výši dosažitelných úspor těchto předem domluvených paramterů.

Povinnost vypracovat energetický posudek je vyjádřena v Zákoně č. 406/2000 Sb. v platném znění a mají ji stavebník, společenství vlastníků jednotek, vlastník budovy nebo energetického hospodářství pří:

 • Posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov financovaných ze státních a evropských programů. Dále pak projektů pro zvyšování účinnosti energie, snižování emisí nebo využití obnovitelných zdrojů energie
 • Posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nebo větší změně budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW
 • Posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW.
 • Posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW
 • Vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů dle prvního bodu

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který obsahuje informace o energetické náročnosti budovy a zatřiďuje jí do energetické kategorie.

Průkaz energetické náročnosti budovy - CEIS CZ

Průkazem energetické náročnosti budovy získáte

 • hodnotu energetické náročnosti budovy v předepsaných podmínkách
 • možnost porovnání dvou budov se stejným účelem využití
 • splnění zákonného požadavku

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument ukazující na energetickou náročnost budovy či její části a jejího provozu. Výsledkem výpočtů je písemná zpráva, ve které je podrobné rozdělení vstupující energie do objektu na jednotlivé procesy a také přehledný grafický výstup se zatříděním budovy do určité kategorie. Energetická náročnost budovy se udává jednak v kWh/m2.rok, kde se plochou rozumí celková energeticky vztažná plocha budovy, což je výhodné k porovnání dvou různě velkých budov, ale samozřejmě se stejným provozem.

Průkaz je platný 10 let nebo do provedení větší změny budovy.

Účelem průkazu energetické náročnosti budovy je zjištění energetické náročnosti budovy a to jak z hlediska stavebních konstrukcí, tak použitých energetických a technologických zařízen pro vytápění, osvětlení, větrání, chlazení budovy a přípravu teplé vody v ní. Cílem je i návrh doporučených opatření ke zlepšení této bilance (pokud to zákon vyžaduje) a samozřejmě hodnocení a zatřídění budovy dle platné legislativy.

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek má povinnost zpracování PENB v různých případech, které jsou uvedeny v Zákoně 406/2000 Sb. v platném znění v § 7 a 7a.

Ve shrnutí jsou to tyto povinnosti:

 • Při výstavbě nových budov
 • Při větších změnách dokončených budov
 • Při prodeji nebo pronájmu budov nebo jejich částí
 • Při vlastnictví budov, dle účelu a energeticky vztažné plochy (neváhejte se zeptat)

Kontrola kotlů a klimatizací

Přesně kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů jsou zprávy, které hodnotí kotelny a klimatizace v budovách dle předepsaných pravidel.

Co získám z kontroly kotlů a klimatizací

 • Konkrétní údaje pro plánování a rozhodování v oblasti energetických zdrojů.
 • Dokument popisující a shrnující zdroj a veškeré úkony na něm prováděné, taktéž návrh k jejím provádění.
 • Splnění zákonného požadavku.

Zprávy o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie a kontrole klimatizačních systémů jsou písemné zprávy provedené dle vzorů vyhlášek a mimo jiné musí obsahovat:

 • Podrobný popis budovy, kotle, klimatizace a rozvodů tepelné energie
 • Hodnocení kotle, klimatizace a rozvodů tepelné energie. Toto hodnocení obsahuje:
  • hodnocení dokumentace a dokladů
  • hodnocení po vizuální prohlídce a kontrole provozuschopnosti
  • hodnocení stavu údržby
  • hodnocení dimenzování a účinnosti
  • doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu

Cílem kontroly kotlů a klimatizací je nezávisle analyzovat stávající stav a popsat stávající doklady ke kotlům a klimatizacím umístěným v budovách. Dále pak hodnotit jejich stav a navrhnout ekonomicky vhodné opatření ke zlepšení provozu.

Povinnost vypracovat kontrolu provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů je vyjádřena v Zákoně č. 406/2000 Sb. v platném znění a mají ji:

 • Provozovatelé kotlů se jmenovitým výkonem nad určenou hodnotu
 • Provozovatelé klimatizací se jmenovitým chladícím výkonem nad určenou hodnotu

* Četnost kontrol je uvedena dle typu a výkonů v prováděcí vyhlášce (neváhejte se zeptat)

EKIS

Bezplatné energetické poradenství. Ušetřete na energiích.

Ministerstvo průmyslu a obchodu - program EFEKT

EKIS je poradenská a konzultační služba pro veřejnost

slouží k propagaci a zavádění inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího využití obnovitelných zdrojů. Činost poradeských středisek financuje Ministerstvo průmyslu a obchodu pomocí Programu EFEKT. Více informací získáte na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu – Efekt

Můžete také využít přímo internetovou poradnu i-EKIS


Naši odborně způsobilí energetičtí poradci působí na základě pravidelně vydávaného osvědčení.

Poradci se sdružují v Energetických konzultačních a informačních střediscích (EKIS) a poskytují nejširší veřejnosti bezplatné poradenské služby v otázkách zvyšování účinnosti užití energie a snižování dopadů na životní prostředí. Naše středisko poskytuje poradenství již od roku 2000 a v současné době nás najdete v podnikalském centru Kapplův dvůr v Třanovicích .

Konzultace probíhají osobně

V konzultačních hodinách každé pondělí a středu od 13 – 17 hodin. Termín návštěvy nebo konzultaci v jinou dobu doporučujeme domluvit předem telefonicky. Otázky jsme schopni zodpovědět i telefonicky.

Lze také využít Internetovou poradnu i-EKIS . Ve druhém kroku pak vyberte středisko EKIS Třanovice.

Termovize

Získejte jako podklad pro vypracování návrhu technického opatření na odstranění zjištěných konstrukčních vad.

Kvalitativní metoda pro určení tepelných nepravidelností v pláštích budov pomocí termografické zkoušky je dána ČSN EN 13187.

Využití termovizní techniky při zjišťování tepelných vlastností stavebních konstrukcí, energorozvodů a v poslední době rozšířených fotovoltaických panelů (a nejen jich) má význam především pro dobré a rychlé možnosti, přesně a vcelku zachytit teplotní pole na povrchu konstrukce. Na termogramech se zřetelně projeví místa s tepelnou vadou (tepelné mosty, chybné buňky panelů), či vzduchová netěsnost.


Termovizní snímky zobrazující průběh povrchových teplot vyjádřených příslušnou barvou. Obecně lze tvrdit, že nejstudenějšímu místu přísluší barva fialová, ta přechází přes modrou, zelenou a žlutou až k barvě červené. Z hlediska stanovení tepelně izolačních vlastností měřeného povrchu, má při stejné vnitřní teplotě místo s nejstudenějším povrchem nejlepší tepelnou izolaci a naopak místo s nejteplejším povrchem tepelnou izolaci nejhorší.

Z termogramů nelze přesně hodnotit kvalitu zasklení oken a dveří, protože sklo má velice nízkou a poměrně složitě měřitelnou emisivitu.

 • stanovit a posoudit povrchové teploty
 • ověřit homogenitu tepelně izolační vrstvy
 • zjistit proudění vzduchu (o jiné teplotě než okolní konstrukce) netěsnostmi
 • objevit např. zazděné otvory v ploše fasády
 • zkontrolovat počet a rozmístění kotev v zateplovacím systému
 • odhalit chybné buňky ve fotovoltaických panelech

Výsledky měření mohou být použity jako podklad pro vypracování návrhu technického opatření na odstranění zjištěných konstrukčních vad.

Termovizní meření
Termovizní meření
Termovizní meření
Termovizní meření

Studie, analýzy, koncepce

Komplexním hodnocením stavu budov a jejich zařízení.

 • Tepelně-technické posudky
 • Akustické posudky
 • Hodnocení z hlediska denního osvětlení a oslunění
 • Hodnocení účinnosti energetických zdrojů
 • Hodnocení dimenzování tepelných čerpadel pro přidělení nižší sazby elektrické energie
 • Výpočty tepelných ztrát pro dimenzování zdroje tepla nebo otopných těles

Měření emisí

Zajišťujeme také měření emisí jehož povinnost vyplývá ze zákona 201/2012 Sb.

Zákon ukládá práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozonové vrstvy Země před nepříznivými účinky regulovaných látek a při ochraně klimatického systému Země před nepříznivými účinky fluorovaných skleníkových plynů a další nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země.

Přečtěte si také dokument Rozdělení telpelných zdrojů podle příkonu

Zákon č. 201/2012 Sb.
Zákon č. 406/2000 Sb.

Měření emisí CEIS CZ

Měření spotřeb energie

Zajišťujeme také měření všech typů energorozvodů.

Toto měření se provádí ke zjištění průtoků, teplot, tlaků a jiných fyzikálních veličin potřebných ke zjištění toků energií.

 • Parovody
 • Horkovody
 • Plynovody

Revize vyhrazených plynových zařízení

Provádíme revize Vašich stávajících plynových kotlů, přímotopů, bojlerů a jiných plynových zařízení.

Provádíme revize plynových zařízení